Vzkriesili Devínsky ríbezlák

11.08.2017

The­be­ner chce ro­biť rí­bez­láky, ktoré sa kva­li­tou pri­bli­žujú vy­hľa­dá­va­ným hroz­no­vým ví­nam.

"Za­slú­žili sa o to najmä vý­borné prí­rodné pod­mienky - veľmi vhodné pod­lo­žie a ide­álna orien­tá­cia sva­hov De­vín­skej Ko­byly na ju­ho­zá­pad. Ta­kéto lo­ka­lity napr. vo Fran­cúz­sku alebo Ne­mecku po­va­žujú do­slova za 'ná­rodný po­klad', na ktorý ne­do­vo­lia siah­nuť žiad­nym 'de­ve­lo­pe­rom'", tvrdí The­be­ner na svo­jej stránke.

Za­čiat­kom 20. sto­ro­čia sa ku hroz­no­vému vínu pri­dal aj známy rí­bez­lák. Bo­hu­žiaľ, rí­bez­lák síce po­známe asi všetci, no ne­spo­mí­name naň väč­ši­nou z lás­kou. Pravda, ak si vô­bec do­ká­žeme spo­me­núť. :)

"V po­ve­domí ľudí stále pre­tr­váva ten­den­cia vní­mať rí­bez­ľové víno ako dru­ho­radé, prí­padne as­poň pod­rad­nej­šie ako víno hroz­nové. Sú­visí to najmä s tým, že sa vy­rá­balo väč­ši­nou doma pre vlastnú spot­rebu, kde chý­bal pro­fe­si­onálny prí­stup k vý­robe, čo sa nie­kedy od­ra­zilo na niž­šej cene i kva­lite," tvrdí The­be­ner.

The­be­ner už de­sať ro­kov do­ka­zuje, že rí­bez­lák sa dá ro­biť aj kva­litne a pro­fe­si­onálne. A vý­sle­dok stojí na­ozaj zato. Ok­rem kla­sic­kých slad­kých rí­bez­lá­kov vy­rá­bajú aj víno s niž­ším ob­sa­hom cukru - po­lo­sladké a po­lo­su­ché. V po­nuke majú sa­moz­rejme tra­dičný de­vín­sky rí­bez­lák, ktorý má presne sta­no­vený po­mer čer­ve­ných a čier­nych rí­bezlí, no aj ne­zvy­čajné víno z bie­lych rí­bezlí. Vy­chy­táv­kou je rí­bez­lák vy­ro­bený čisto z čier­nych rí­bezlí, so zo­stat­ko­vým cuk­rom pod 4g/li­ter.

"V po­sled­nej dobe vý­roba rí­bez­ľo­vého vína upadla (spolu s úpad­kom vi­noh­rad­níc­tva), zo­pár De­vín­ča­nov ho vy­rába spra­vidla už len v ma­lých množ­stvách pre vlastnú po­trebu. Na­šim cie­ľom je ob­no­viť túto tra­dí­ciu a pro­du­ko­vať víno, ktoré sa svo­jou kva­li­tou pri­bli­žuje vy­hľa­dá­va­ným hroz­no­vým ví­nam," do­dáva The­be­ner na svo­jej stránke.

O tom, že sa im to darí, naj­nov­šie svedčí aj zlatá a strie­borná me­daila, ktorú zís­kali na me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaži Great Ame­ri­can Wine Com­pe­ti­tion 2017. Ak by si chcel ví­ťazné (alebo aké­koľ­vek iné) rí­bez­láky The­be­ner vy­skú­šať, náj­deš ich na ich es­hope alebo v de­vín­skej Vie­che sv. Ur­bana.

odkaz na originální publikovaný článek zde: https://www.startitup.sk/vzkriesili-devinsky-ribezlak-s-excelentnou-kvalitou-vyhravaju-ocenenia-v-zahranici/